Innove projekt

Neeme Kool osaleb Innove projektis "Õppeaineid lõimiv mobiilne õuesõpe põhikoolis".

Projekti kestus: 01.01.2018 kuni 31.12.2021

Projekti elluviija: Neeme Kool

Koostööpartnerid: Kiviõli I Keskkool, Kolga Kool, Sonda Kool, Valtu Põhikool, Kiili Gümnaasium, Tallinna Ülikool

Projekti kogumaksumus: 130 271,75

Projekti peamised tegevused

Avastusraja lisafunktsioonide arendus toetamaks projekti raames väljatöötatud stsenaariumite läbiviimist.

Soetatakse 6 erinevat teemakomplekti sensoreid vastavalt projektis valitud teemadele (loodusnähtused ja ilmastik, füüsikalised nähtused, keemilised protsessid, vesi, maa, inimene). Lisaks 3 koolile robootikaseadmete soetamine.

Luuakse 72 projektipõhist õpistsenaariumi seiklusradadena Avastusraja keskkonnas koos toetava õppematerjali ja juhendmaterjaliga õpetajale.

Iga teema ja sensorite teemakomplekti jaoks koostatakse ja viiakse läbi õpitoad (6 temaatilist õpituba). Lisaks viiakse läbi üks projekti sissejuhatav ning kokkuvõttev seminar nii õpilastele kui ka õpetajatele.

Projekti tegevuste läbiviimisega saavutatavad tulemused 

Projekti raames loodud õppematerjalid, õpistsenaariumid ning toetav, õpetajatele mõeldud lisamaterjal, tehakse kättesaadavaks kõigile läbi e-Koolikott kaudu.

Projektis osalevates koolides areneb õpetajate-õpilaste võrgustik, kes on valmis oma maakonnas omandatud teadmisi ja kogemusi erinevate õpitubade raames edasi andma teistele õpetajatele ja õpilastele.

Arendatakse terviklik kontseptsioon ning tehnoloogiline lahendus projektipõhise mobiilse õuesõppe rakendamiseks lõimides erinevate ainevaldkondade aineid ning seeläbi toetades õpilastes eelkõige matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalaste, ettevõtlikkuspädevuse ja digipädevuste kujunemist.

Projekti raames tugevdatakse väikeste maakoolide võrgustikku, omavahelise kogemuse ja teadmuse jagamist kui ka sisulist koostööd ülikooli teaduritega läbi tegevusuuringute, kus ühiselt tegutsetakse projekti eesmärkide nimel.