TUGISÜSTEEM

Kooli tugimeeskonda kuuluvad
  1. klassijuhatajad: Triinu Parve, Tiina Lõbu, Helen Kahur, Kärt Reisenbuk, Pille Plakk
  2. logopeed: Kaja Ölluk
  3. eripedagoog: Silvia Laas
  4. psühholoog: Saale Kibin
  5. sotsiaalpedagoog: Jaana Malmberg
  6. tervishoiutöötaja: Rita Sepp
  7. HEV_koordinaator: Kärt Reisenbuk
  8. direktor: Karin Soosalu
Tugimeeskonna töökorraldus

Tugimeeskonnaga teevad tihedat koostööd ESMASED MÄRKAJAD: aineõpetaja, klassijuhataja, pikapäevarühma õpetaja, õpilased, teised koolitöötajad.

Lisaks juhtumipõhistele koosolekutele toimuvad 2 korda aastas korralised TUGIMEESKONNA KOOSOLEKUD, kus analüüsitakse õpilaste toimetulekut. Koostöös kavandatakse õpilasele sobiv õpiabi, jaotatakse konkreetsed ülesanded tugispetsialistide vahel, püütakse leida täiendavaid võimalusi õpilase õppimise ja arengu toetamiseks. Koosoleku otsused fikseeritakse protokollis, kuhu märgitakse õpiraskuse kirjeldus, rakendatavad tugimeetmed, kestvus, vastutaja.

Õpilasele, kes vajab tuge avatakse ARENGU JÄLGIMISE KAART, kuhu märgitakse õpi- või käitumisraskuse kirjeldus, rakendatavad tugimeetmed, kestvus, vastutajad.

Millised tugimeetmeid kasutame:

·       õppetöö individualiseerimine, diferentseerimine

·       füüsilise õpiruumi kohandamine

·       regulaarne tugispetsialisti teenus: logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog

·       õpe eriklassis

·       osaline või pidev individuaalne juhendamine

·       käitumise tugikava

·       individuaalne õppekava

·       õppemahu vähendamine

Õpilasele vajaliku toe välja selgitamisel teeb kool koostööd koolivälise nõustamismeeskonnaga (Rajaleidja).