Õppetöö

Neeme Kool on väga väike kool, mis võimaldab läheneda igale õpilasele individuaalselt.
Ükski laps  ei jää märkamata. Iga õpilane tunneb end turvaliselt ja vajalikuna. Tähtsal kohal on emotsionaalse intelligentsuse arendamine. Põhimõte on, et keegi ei ole teisest parem, me kõik oskame midagi väga hästi.  Õppetöö toimub liitklassides, mis on meie kooli üks tugevustest. Neeme Kooli üldeesmärk on luua tingimused isiksuse kujunemiseks, kes

1. austab ennast ja kaasinimesi;
2. soovib ja oskab teha koostööd;
3. austab ja järgib seadusi, on teadlik oma kodanikukohustustest ja -vastutusest;
4. armastab isamaad, määratleb end Jõelähtme valla, Eesti ja Euroopa kodanikuna;
5. armastab kodu ja perekonda;
6. austab oma rahva kultuuri, omab ettekujutust maailma rahvaste kultuuridest, suhtub neisse eelarvamustevabalt ja lugupidavalt;
7. hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda säästes;
8. juhindub oma valikutes ja tegudes eetika alusväärtustest: vägivallast hoidumine, vabadus, õiglus, ausus, vastutus;
9. hindab ilu ja headust;
10. väärtustab tervislikke eluviise, arendab oma vaimu ja keha;
11. mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt; on avatud enesearendamisele;
12. suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
13. suudab hankida ja kasutada infot;
14.püüab mõista asjade tähendust, nähtuste põhjusi ja seoseid, on motiveeritud õppima ja oskab õppida