Õppetöö

Õpilaste toetamine  - tugisüsteem


Kooli tugimeeskonda kuuluvad: 
1.      klassijuhatajad: Triinu Parve, Tiina Lõbu, Helen Kahur, Kärt Reisenbuk, Pille Plakk
2.      abiõpetaja: Triin Sander
3.      logopeed: 
4.      eripedagoog: Silvia Laas
5.      psühholoog: Saale Kibin

6.      sotsiaalpedagoog: Jaana Malmberg
7.      tervishoiutöötaja: Rita Sepp
8.      direktor: Karin Soosalu
  
Tugimeeskonna töökorraldus
 
Tugimeeskonnaga teevad tihedat koostööd esmased märkajad: aineõpetaja, klassijuhataja, pikapäevarühma õpetaja, abiõpetaja
 
Sisse on seatud ka tugiõpilase süsteem. Igal I klassi õpilasel on tugiõpilane 2. või 4. klassist. Tugiõpilase ülesanne on aidata ja märgata ning tõsise olukorra puhul teavitada juhtunust esimest ettejuhtuvat täiskasvanut.
 
1.      Igapäevaselt töötab HEV õppe koordinaator. Neeme Kooli HEV õppe koordinaator on Kärt Reisenbuk.
HEV koordinaator: 
· koordineerib ja kavandab  õpilase erivajaduse tuvastamist, vajaduste hindamist, tugimeetmete kavandamist, rakendamist ja tulemuslikkuse jälgimist koolis;
· vajadusel nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid suhteprobleemide ja õppetööga seotud pingete korral;
· teeb koostööd sotsiaaltöötajatega, lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega;
· organiseerib ennetustegevust koostöös teiste tugimeeskonna liikmetega.
 
Vastuvõtule palun eelnevalt registreerida aadressil kart.reisenbuk@neemekool.ee 
 
2.      Peale õppeperioodide s.o koolivaheaegadel toimuvad tugimeeskonna koosolekud, kus analüüsitakse õpilaste toimetulekut. Koostöös kavandatakse õpilasele sobiv õpiabi, jaotatakse konkreetsed ülesanded tugispetsialistide vahel, püütakse leida täiendavaid võimalusi õpilase õppimise ja arengu toetamiseks. Koosoleku otsused fikseeritakse protokollis, kuhu märgitakse õpiraskuse kirjeldus, rakendatavad tugimeetmed, kestvus, vastutaja.
 
3.      Tugimeeskond kasutab õpilaste  vajaduste välja selgitamisel ja rakendamisel järgmisi dokumente: õpilase koolivalmiduse kaart, arenguvestluse aruanne, tugispetsialistide (psühholoog, eripedagoog, logopeed) hinnang, rehabilitatsiooni plaan, arstliku ekspertiisikomisjoni otsus, logopeedi tõend, väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust, arsti tõend jt õpilase erivajadust tõendavaid dokumente.
 
4.      Dokumendid lapse arengu jälgimise kohta kogutakse õpilase ÕPILOO mappi, mis on ainult asutusesiseseks kasutamiseks. ÕPILOO mapi eest vastutab klassijuhataja.


Sotsiaalpedagoog


Sotsiaalpedagoog Jaana Malmberg töötab Neeme Koolis kolmapäeval ja reedel 09:00-16.00. Lapsevanematega kohtumised kokkuleppel. Aega saab kokku leppida e-maili teel jaana.malmberg@neemekool.ee või telefoni teel 53771927.
Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on õpilaste sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.


Õpilane pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:
Sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast;
Sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast;
oled kogenud vägivalda koolikaaslaste või lähedaste poolt;
Sul on probleeme mõne aine tarvitamisega;
Sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega;
Sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi;
Sul on raske õppetööga hakkama saada;
Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla.


Lapsevanem/hooldaja pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:
Sinu lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada;
kui Sinu lapse käitumine on muutunud;
kui Sinu laps ei taha enam kooli tulla;
kui Sinu laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata;
kui kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi.
(Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus)
 
 
Esmased märkajad ja nende ülesanded
 
 Aineõpetaja
· märkab hariduslike erivajadustega õpilast ja teatab sellest HEV-õppe koordinaatorile;
· viib läbi lisakonsultatsioone HEV õpilasele;
· osutab õpiabi hariduslike erivajadustega õpilastele;
· viib läbi õpet kinnitatud IÕK-de alusel.
 
Klassijuhataja
· märkab hariduslike erivajadustega õpilast;
·teatab HEV-koordinaatorile õpilasest, kellel on käitumis- või kohanemisraskused; põhjuseta puudumised; õppevõlgnevused; õpiraskused; sotsiaalsed, psühholoogilised või isiklikud probleemid.
 
Pikapäevarühma õpetaja
Pikapäevarühma tunnid toimuvad vabadel tundidel kuni koolibussi väljumiseni.
Pikapäevarühma õpetaja:
· märkab hariduslike erivajadustega õpilast ja teatab sellest HEV-õppe koordinaatorile;
· viib läbi lisakonsultatsioone HEV õpilasele;
· osutab õpiabi hariduslike erivajadustega õpilastele;
· viib läbi õpet kinnitatud IÕK-de alusel.
  
Abiõpetaja
· märkab hariduslike erivajadustega õpilast ja teatab sellest HEV-õppe koordinaatorile;
· viib läbi lisakonsultatsioone HEV õpilasele;
·         abistab õpilast ainetundides ja kooli üritustel.
·         teeb aktiivset koostööd aineõpetajate ja õpilase vanematega ning anda tagasisidet edusammudest ja raskustest.
·         toetudes aineõpetajatelt saadud tunnimaterjalidele koostab vastavalt vajadusele lihtsama ülesehitusega ja jõukohased tööülesanded.
·         vajadusel valmistab õppevahendeid õpitava näitlikustamiseks.
·         selgitab välja pingeid tekitavad ärritajad ja aitab õpilasel neid ületada.
·         aitab õpilast koduste ülesannete täitmisel.
·         osutab vajadusel õpiabi väljaspool ainetundi.
 · viib läbi õpet kinnitatud IÕK-de alusel.
 
Kooli tugimeeskonda kuuluvad: hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija (HEV õppe koordinaator), kooli direktor, klassijuhatajad, aineõpetajad, pikapäevarühma õpetaja, psühholoog, sotsiaalpedagoog, kooli tervishoiutöötaja.
 
 
Tugimeeskonna liikmete tööülesanded
HEV koordinaator
· koordineerib ja kavandab  õpilase erivajaduse tuvastamist, vajaduste hindamist, tugimeetmete kavandamist, rakendamist ja tulemuslikkuse jälgimist koolis;
· vajadusel nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid suhteprobleemide ja õppetööga seotud pingete korral;
· teeb koostööd sotsiaaltöötajatega, lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega;
· organiseerib ennetustegevust koostöös teiste tugimeeskonna liikmetega.
 
Direktor
·vastutab õpilase erivajaduse tuvastamise, vajaduste hindamise, tugimeetmete kavandamise, rakendamise ja tulemuslikkuse jälgimise eest koolis;
· koostab ja registreerib IÕK või tugiteenuste/meetmete rakendamise otsused;
· peab EHIS-sarvet HEV õpilastest;
· organiseerib õpetajatele koolitusi ja nõustamist.
 
Psühholoog
Psühholoog on majas 2 korda kuus või vastavalt vajadusele. Tema tööülesannete hulka kuulub nii ennetavtegevus s.h rühmatööd, loengud, teraapiad kui ka juhtumipõhine tegevus. Psühholoog teeb kirjaliku kokkuvõtte oma tööst I ja II poolaasta lõpus ning esitab selle tugimeeskonnale. Kirjeldused hoitakse lapse ÕPILOO mappides. Psühholoog Saale Kibin,  saalekibin@gmail.com

 

Psühholoog: 
· tuvastab emotsionaal- ja käitumisraskustega õpilased ja abistab vastavate teenuste ja meetmete rakendamisel;
· nõustab õpilasi nii isikliku elu, suhteprobleemide kui õppetööga seotud psüühiliste pingete korral;
· koostöös teiste tugiisikutega pakub omapoolset abi kõikidele abivajajatele.
 
 
Logopeed
Sel õppeaastal logopeedi koolil ei ole. II tasandi teenust tellitakse Põhja Eesti Rajaleidja keskusest vastavalt vajadusele. I klassi lapsi kontrollitakse septembrikuu jooksul.
Kontakt: pohja-eesti@rajaleidja.ee