Õppetöö

Õpilaste toetamine  - tugisüsteem

Kooli tugimeeskonda kuuluvad: 

1.      klassijuhatajad: Tiina Lõbu, Kersti Kivi, Kärt Reisenbuk, Pille Plakk

2.      abiõpetaja: Triinu Parve

3.      logopeed: Kaili Nikkinen

4.      eripedagoog: Silvia Laas

5.      psühholoog: Saale Kibin

6.      tervishoiutöötaja: Rita Sepp

7.      direktor: Karin Soosalu

  

Tugimeeskonna töökorraldus

 

Tugimeeskonnaga teevad tihedat koostööd esmased märkajad: aineõpetaja, klassijuhataja, pikapäevarühma õpetaja, abiõpetaja

 

Sisse on seatud ka tugiõpilase süsteem. Igal I klassi õpilasel on tugiõpilane 2. või 4. klassist. Tugiõpilase ülesanne on aidata ja märgata ning tõsise olukorra puhul teavitada juhtunust esimest ettejuhtuvat täiskasvanut.

 

1.      Igapäevaselt töötab HEV õppe koordinaator. Neeme Kooli HEV õppe koordinaator on Kärt Reisenbuk.

HEV koordinaator: 

· koordineerib ja kavandab  õpilase erivajaduse tuvastamist, vajaduste hindamist, tugimeetmete kavandamist, rakendamist ja tulemuslikkuse jälgimist koolis;

· vajadusel nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid suhteprobleemide ja õppetööga seotud pingete korral;

· teeb koostööd sotsiaaltöötajatega, lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega;

· organiseerib ennetustegevust koostöös teiste tugimeeskonna liikmetega.

 

Vastuvõtule palun eelnevalt registreerida aadressil kart.toompuu@hotmail.com 

 

2.      Peale õppeperioodide s.o koolivaheaegadel toimuvad tugimeeskonna koosolekud, kus analüüsitakse õpilaste toimetulekut. Koostöös kavandatakse õpilasele sobiv õpiabi, jaotatakse konkreetsed ülesanded tugispetsialistide vahel, püütakse leida täiendavaid võimalusi õpilase õppimise ja arengu toetamiseks. Koosoleku otsused fikseeritakse protokollis, kuhu märgitakse õpiraskuse kirjeldus, rakendatavad tugimeetmed, kestvus, vastutaja.

 

3.      Tugimeeskond kasutab õpilaste  vajaduste välja selgitamisel ja rakendamisel järgmisi dokumente: õpilase koolivalmiduse kaart, arenguvestluse aruanne, tugispetsialistide (psühholoog, eripedagoog, logopeed) hinnang, rehabilitatsiooni plaan, arstliku ekspertiisikomisjoni otsus, logopeedi tõend, väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust, arsti tõend jt õpilase erivajadust tõendavaid dokumente.

 

4.      Dokumendid lapse arengu jälgimise kohta kogutakse õpilase ÕPILOO mappi, mis on ainult asutusesiseseks kasutamiseks. ÕPILOO mapi eest vastutab klassijuhataja.

 

 

Esmased märkajad ja nende ülesanded

 

 Aineõpetaja

· märkab hariduslike erivajadustega õpilast ja teatab sellest HEV-õppe koordinaatorile;

· viib läbi lisakonsultatsioone HEV õpilasele;

· osutab õpiabi hariduslike erivajadustega õpilastele;

· viib läbi õpet kinnitatud IÕK-de alusel.

 

Klassijuhataja

· märkab hariduslike erivajadustega õpilast;

·teatab HEV-koordinaatorile õpilasest, kellel on käitumis- või kohanemisraskused; põhjuseta puudumised; õppevõlgnevused; õpiraskused; sotsiaalsed, psühholoogilised või isiklikud probleemid.

 

Pikapäevarühma õpetaja

Pikapäevarühma tunnid toimuvad vabadel tundidel kuni koolibussi väljumiseni.

Pikapäevarühma õpetaja:

· märkab hariduslike erivajadustega õpilast ja teatab sellest HEV-õppe koordinaatorile;

· viib läbi lisakonsultatsioone HEV õpilasele;

· osutab õpiabi hariduslike erivajadustega õpilastele;

· viib läbi õpet kinnitatud IÕK-de alusel.

  

Abiõpetaja

· märkab hariduslike erivajadustega õpilast ja teatab sellest HEV-õppe koordinaatorile;

· viib läbi lisakonsultatsioone HEV õpilasele;

·         abistab õpilast ainetundides ja kooli üritustel.

·         teeb aktiivset koostööd aineõpetajate ja õpilase vanematega ning anda tagasisidet edusammudest ja raskustest.

·         toetudes aineõpetajatelt saadud tunnimaterjalidele koostab vastavalt vajadusele lihtsama ülesehitusega ja jõukohased tööülesanded.

·         vajadusel valmistab õppevahendeid õpitava näitlikustamiseks.

·         selgitab välja pingeid tekitavad ärritajad ja aitab õpilasel neid ületada.

·         aitab õpilast koduste ülesannete täitmisel.

·         osutab vajadusel õpiabi väljaspool ainetundi.

 · viib läbi õpet kinnitatud IÕK-de alusel.

 

 

Kooli tugimeeskonda kuuluvad: hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija (HEV õppe koordinaator), kooli direktor, klassijuhatajad, aineõpetajad, pikapäevarühma õpetaja, psühholoog, kooli tervishoiutöötaja.

 

Tugimeeskonna töökorraldus

1.      Igapäevaselt töötab HEV õppe koordinaator, vastavalt töögraafikule ja vastuvõtuaegadele. Neeme Kooli HEV õppe koordinaator on Kärt Toompuu.

Vastuvõtuajad: esmaspäev kell 15.00-15.30 ja kolmapäev 8.30-9.00.

Vastuvõtule palun eelnevalt registreerida aadressil kart.toompuu@hotmail.com

 

2.      Peale õppeveerandit s.o koolivaheaegadel toimub tugimeeskonna koosolek, kus analüüsitakse õpilaste toimetulekut. Koostöös kavandatakse õpilasele sobiv õpiabi, jaotatakse konkreetsed ülesanded tugispetsialistide vahel, püütakse leida täiendavaid võimalusi õpilase õppimise ja arengu toetamiseks. Koosoleku otsused fikseeritakse protokollis, kuhu märgitakse õpiraskuse kirjeldus, rakendatavad tugimeetmed, kestvus, vastutaja.

 

3.      Tugimeeskond kasutab õpilaste  vajaduste välja selgitamisel ja rakendamisel järgmisi dokumente: õpilase koolivalmiduse kaart, arenguvestluse aruanne, psühholoogi hinnang, rehabilitatsiooni plaan, arstliku ekspertiisikomisjoni otsus, logopeedi tõend, väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust, arsti tõend jt õpilase erivajadust tõendavaid dokumente.

 

4.      Dokumendid lapse arengu jälgimise kohta kogutakse õpilase ÕPILOO mappi, mis on ainult asutusesiseseks kasutamiseks. ÕPILOO mapi eest vastutab klassijuhataja.

 

 

Tugimeeskonna liikmete tööülesanded

HEV koordinaator

· koordineerib ja kavandab  õpilase erivajaduse tuvastamist, vajaduste hindamist, tugimeetmete kavandamist, rakendamist ja tulemuslikkuse jälgimist koolis;

· vajadusel nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid suhteprobleemide ja õppetööga seotud pingete korral;

· teeb koostööd sotsiaaltöötajatega, lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega;

· organiseerib ennetustegevust koostöös teiste tugimeeskonna liikmetega.

 

Direktor

·vastutab õpilase erivajaduse tuvastamise, vajaduste hindamise, tugimeetmete kavandamise, rakendamise ja tulemuslikkuse jälgimise eest koolis;

· koostab ja registreerib IÕK või tugiteenuste/meetmete rakendamise otsused;

· peab EHIS-sarvet HEV õpilastest;

· organiseerib õpetajatele koolitusi ja nõustamist.

 

Psühholoog

Psühholoog on majas 2 korda kuus või vastavalt vajadusele. Tema tööülesannete hulka kuulub nii ennetavtegevus s.h rühmatööd, loengud, teraapiad kui ka juhtumipõhine tegevus. Psühholoog teeb kirjaliku kokkuvõtte oma tööst I ja II poolaasta lõpus ning esitab selle tugimeeskonnale. Kirjeldused hoitakse lapse ÕPILOO mappides.Psühholoog Natalja Krassilnikova,  nkrassilnikova@gmail.com

Psühholoog:

 

· tuvastab emotsionaal- ja käitumisraskustega õpilased ja abistab vastavate teenuste ja meetmete rakendamisel;

· nõustab õpilasi nii isikliku elu, suhteprobleemide kui õppetööga seotud psüühiliste pingete korral;

· koostöös teiste tugiisikutega pakub omapoolset abi kõikidele abivajajatele.

 

Aineõpetaja

· märkab hariduslike erivajadustega õpilast ja teatab sellest HEV-õppe koordinaatorile;

· viib läbi lisakonsultatsioone HEV õpilasele;

· osutab õpiabi hariduslike erivajadustega õpilastele;

· viib läbi õpet kinnitatud IÕK-de alusel.

 

Klassijuhataja

· märkab hariduslike erivajadustega õpilast;

·teatab HEV-koordinaatorile õpilasest, kellel on käitumis- või kohanemisraskused; põhjuseta puudumised; õppevõlgnevused; õpiraskused; sotsiaalsed, psühholoogilised või isiklikud probleemid.

 

Pikapäevarühma õpetaja

Pikapäevarühma tunnid toimuvad vabadel tundidel kuni koolibussi väljumiseni.

Pikapäevarühma õpetaja:

· märkab hariduslike erivajadustega õpilast ja teatab sellest HEV-õppe koordinaatorile;

· viib läbi lisakonsultatsioone HEV õpilasele;

· osutab õpiabi hariduslike erivajadustega õpilastele;

· viib läbi õpet kinnitatud IÕK-de alusel.

 

Tegevused pikapäevarühmas:

·         järeltööd;

·         koduste ülesannete täitmine;

·         arvuti kasutamine koduste ülesannete täitmiseks;

·         õpiabi;

·         lauamängud;

·         juturaamatu lugemine;

·         vanapaberi viimine vanapaberi konteinerisse;

·         õues jalutamine.

 

Abiõpetaja

· märkab hariduslike erivajadustega õpilast ja teatab sellest HEV-õppe koordinaatorile;

· viib läbi lisakonsultatsioone HEV õpilasele;

·         abistab õpilast ainetundides ja kooli üritustel.

·         teeb aktiivset koostööd aineõpetajate ja õpilase vanematega ning anda tagasisidet edusammudest ja raskustest.

·         toetudes aineõpetajatelt saadud tunnimaterjalidele koostab vastavalt vajadusele lihtsama ülesehitusega ja jõukohased tööülesanded.

·         vajadusel valmistab õppevahendeid õpitava näitlikustamiseks.

·         selgitab välja pingeid tekitavad ärritajad ja aitab õpilasel neid ületada.

·         aitab õpilast koduste ülesannete täitmisel.

·         osutab vajadusel õpiabi väljaspool ainetundi.

 · viib läbi õpet kinnitatud IÕK-de alusel.

 

Logopeed

Sel õppeaastal logopeedi koolil ei ole. II tasandi teenust tellitakse Põhja Eesti Rajaleidja keskusest vastavalt vajadusele. I klassi lapsi kontrollitakse septembrikuu jooksul.

Kontakt: pohja-eesti@rajaleidja.ee